OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 5.12.2002 r.

Burmistrz Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-reklamowych
Gminy Łęczna

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych Gminy Łęczna.
 • Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Mariusz Świrk, pok. 11, tel. (081) 752 02 13 w. 26.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na dostawę materiałów promocyjno-reklamowych", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 7, do dnia 12 grudnia do godz. 11.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 12 grudnia 2002 r. o godzinie 11.30.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - 14 dni od podpisania umowy.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.