OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, dn. 3.12.2002 r.

Burmistrz Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę
zestawów i podzespołów komputerowych
dla Urzędu Miasta w Łęcznej

 

  • Pożądany termin realizacji zamówienia - 17 grudnia 2002 r.
  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9.
  • Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wojciech Kwieciński.
  • Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2002 r. do godziny 13.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 grudnia 2002 r. o godzinie 13.15 w Urzędzie Miasta, Plac Kościuszki 5.
  • Kryterium wyboru oferty: cena oferty - waga 100%.