OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 8.11.2002 r.

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Łęcznej

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miasta w Łęcznej.
 • Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
  Anna Gontarek, pok. 7, tel. (0...81) 752 11 50 w. 46.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na wykonanie i dostawę mebli biurowych", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 7, do dnia 18 listopada do godz. 9.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 18 listopada 2002 r. o godzinie 9.40.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - 7 dni od podpisania umowy.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.