OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

Łęczna, dn. 6.11.2002 r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na 

dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego 
o uziarnieniu 0 - 31,5 mm na drogi administrowane przez Zarząd Miasta Łęczna

  • Wymagany termin realizacji - 15 grudnia 2002 r.
  • "Specyfikację istotnych warunków zamówienia" można otrzymać bezpłatnie w referacie gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Łęcznej.
  • Uprawniony do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk, tel. (0...81) 752 07 05, w. 12.
  • Termin składania ofert upływa 14 listopada 2002 r. o godz. 9.00.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2002 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5.
  • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".
  • Kryterium wyboru oferty: cena brutto za dostarczenie 1 mg kruszywa na drogi gminne bez względu na lokalizację - waga 100%.
  • Postępowanie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.