Łęczna, 28.10.2002 r.

ZAWIADOMIENIE


Informuję, że Zamawiający na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1
Ustawy o zamówieniach publicznych, unieważnił postępowanie przetargowe 
w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę zatoki parkingowej z chodnikiem
w technologii kostki brukowej przy ul. Jaśminowej w Łęcznej
.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło mniej niż dwie oferty
nie podlegające odrzuceniu.