OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, dn. 29.10.2002 r.

 Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę paneli ściennych oraz wykładziny PCV

  • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 7 dnia po podpisaniu umowy.
  • Formularz "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7.
  • Termin składania ofert upływa dnia 4 listopada 2002 r. o godzinie 9.30.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 listopada 2002 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta, Plac Kościuszki 5.
  • Kryteria wyboru oferty: oferowana cena brutto całości zamówienia - 100%.
  • Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - Anna Gontarek, pok. nr 7, tel. 752 02 13 w. 46