ZAPYTANIE O CENĘ

Łęczna, dn. 28.10.2002 r. 

Z A P Y T A N I E  O  C E N Ę

na podstawie art. 67-68 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1998 Nr 119, poz. 773 z późn. zm.) 

I. ZAMAWIAJĄCY
 BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZNA
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0...81) 752-11-50

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
zgodnie z treścią formularza oferty (załącznik nr 1).

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularzy stanowiących załącznik nr 1.2 do niniejszego zapytania o cenę.

2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, o których mowa art. 17 a Ustawy.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie oraz obejmować koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

4. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 5, zostanie odrzucona.

5. Formularz oferty (załącznik nr 1) oraz inne oświadczenia, o których mowa w zapytaniu, powinny być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta.

6. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pokój nr 7 w terminie do dnia 31.10.2002 r., do godz. 12.00.

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Oferta (odpowiednio wypełniony i podpisany formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).

2. Oświadczenie o zdolności oferenta do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składane na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składnia ofert.

V. SPOSÓB OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2002 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

2. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną brutto po udzieleniu rabatu wskazanego w kolumnie V tabeli, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu o cenę.

VI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY (załącznik nr 3)

1. Termin realizacji umowy do dnia 4.11.2002 r.
2. Zasady i termin płatności: płatne przelewem, w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
3. Okres ważności bonów: do 8.11.2002 r.