OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

Łęczna, dn. 16.10.2002 r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony do 30 000 euro na 

zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich oraz dróg gminnych
w okresie listopad 2002 r. - kwiecień 2003 r.
na terenie miasta i gminy Łęczna

 • Zainteresowani oferenci mogą uzyskać pełne informacje oraz "Specyfikację istotnych warunków zamówienia" w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łęczna, w godzinach 8.00 - 14.00. 
  Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest kierownik referatu mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk lub Bogumił Brodzisz - tel. 752 07 05.
 • Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Łęczna (pok. nr 7), w terminie do dnia 23 października 2002 r. do godz. 9.00, w zamkniętej kopercie oznaczonej hasłem "Oferta na zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich oraz dróg gminnych".
 • Termin otwarcia ofert - 23 października 2002 r. o godzinie 10.00.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:

  I. w podanym wyżej terminie złożą:
  1. ofertę zawierającą jednostkowe ceny brutto:
  - roboczogodziny przy ręcznym odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi,
  - maszynogodzin sprzętu wykorzystywanego przy "akcji zima" (wymagany sprzęt w/g specyfikacji),
  2. wykaz posiadanego w dyspozycji sprzętu.

  II. złożą oświadczenie, że:
  - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
  - posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
  - posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
  - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych.   
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. w 10% posiadany sprzęt mechaniczny,
  2. w 90% suma cen jednostkowych brutto za r-g i m-g