OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

Łęczna, dn. 14.10.2002 r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na 

budowę chodnika w technologii kostki brukowej
na os. Niepodległości w Łęcznej

 • Termin realizacji zamówienia - 18 dni od podpisania umowy.
 • Formularz zawierający "Specyfikację istotnych warunków zamówienia" można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 2, w godz. 9.00-13.30.
 • Pracownikiami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: 
  1. Dariusz Pożaroszczyk, tel. 752 07 05, w. 12
  2. Bogumił Brodzisz, tel. 752 07 05 w. 36.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na budowę chodnika" oraz "Nie otwierać przed godz. 11.00 dnia 23.10.2002 r.", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7, do dnia 23 października 2002 r. do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 23 października 2002 r. o godzinie 11.00.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".
 • Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
 • Kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.