OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 EURO

Łęczna , dn. 4.10.2002 r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na 

opracowanie projektu w stadium koncepcji programowej (KP) przebiegu 
drogi gminnej łączącej ul. Lisa Błońskiego z ulicą Krasnystawską w Łęcznej

 • Termin realizacji zamówienia - 16.12.2002 r.
 • Formularz zawierający "Specyfikację istotnych warunków zamówienia" można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 2, w godz. 9.00-13.30.
 • Pracownikiami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: 
  1. Dariusz Pożaroszczyk, tel. 752 07 05, w. 12
  2. Bogdan Siegieda, tel. 752 07 05 w. 26.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na opracowanie projektu w stadium KP drogi gminnej łączącej ul. Lisa Błońskiego z ulicą Krasnystawską" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7, do dnia 14 października do godz. 11.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 14 października 2002 r. o godzinie 12.00.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".
 • Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
 • Kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.