OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna , dn. 27.09.2002r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na 

opracowanie projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej
na terenie os. Samsonowicza w Łęcznej

  • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej na terenie os. Samsonowicza w Łęcznej, odcinek od ul. Chełmskiej do ul. Jagiełki (ok. 1800 mb.).
  • Formularz "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia" można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godz. 8.00-14.30.
  • Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest kierownik referatu inwestycji i rozwoju gminy Bogdan Siegieda, pok. 11, tel. (081) 752 02 13 w. 26.
  • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na opracowanie projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7, do dnia 15 października do godz. 10.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, w dniu 15 października 2002 r. o godzinie 10.30.
  • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
  • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia".
  • Wymagany termin realizacji zamówienia - 16 grudnia 2002 r.
  • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.