OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna , dn. 26.09.2002r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


zaprasza do składania ofert na 

wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej
pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową

 • Teren opracowania: os. Samsonowicza w Łęcznej - odcinek od ciągu pieszego dawnej ul. Świętoduskiej do ul. Jagiełki

  długość trasy - ok. 1100 mb.
  skala opracowania - 1:500.

 • Termin realizacji zamówienia - do dnia 14 października 2002 r.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Bogdan Siegieda, pok. 11, tel. (081) 752 02 13 w. 26.
 • Ofertę z podaniem terminu realizacji i ceną brutto należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: "Mapa pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową" w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7, do dnia 3 października do godz. 9.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, w dniu 3 października 2002 r. o godzinie 10.00.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.