OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna , dn. 26.09.2002r. 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

opracowanie zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna

 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna, w części objętej uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej: 
  - nr LII/419/2002 z dnia 29.05.2002 r.
  Obszar objęty zmianą planu oznaczony jest w załączniku graficznym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest kierownik referatu inwestycji i rozwoju gminy Bogdan Siegieda, pok. 11, tel. (081) 752 02 13 w. 26.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na zmianę planu - gmina Łęczna", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 7, do dnia 15 października do godz. 9.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 15 października 2002 r. o godzinie 9.30.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - 31 maja 2003 r.
 • Kryteria wyboru ofert:
  - cena brutto - 70%
  - ocena techniczna (jakość) - 30%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.