OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Łęczna , dn. 25.09.2002r.

 

Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie i dostawę mebli biurowych
.

  • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 7 października 2002 r.
  • Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
    w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7.
  • Termin składania ofert upływa dnia 3 października 2002 r. o godzinie 9.30.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 października 2002 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta, Plac Kościuszki 5.
  • Kryteria wyboru oferty: oferowana cena brutto całości zamówienia - 100%.
  • Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - Anna Gontarek (pok. nr 7, tel. 752 02 13 w. 46)