OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Miasta Łęczna, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, woj. lubelskie, pow. łęczyński, tel. 081 752 11 50, fax 081 752 02 13, http://www.leczna.pl, e-mail: info@www.leczna.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na

b u d o w ę  u l i c y  P a s t e rn i k  (d o K P  P S P)  w  Ł ę c z n e j - I etap
(PKWiU: 45.23.1)

 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 • Termin realizacji (pożądany) - 6 tygodni od podpisania umowy. 
 • Wadium - 3.000 zł. 
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

  cena (koszt) - 80% 
  ternin wykonania - 20%
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 11, za zaliczeniem pocztowym.
 • Uprawniony do kontaktów z oferentami - Bogdan Siegieda, tel. 081 752 02 13 w. 26, lok. 11, w godz. 8:00 - 14:30.
 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 7. 
 • Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2002 o godzinie 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2002 o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miejskiej
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: 
  - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Niniejsze ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 163 z dnia 24.09.2002 r. POZYCJA 62770