Łęczna, 20.09.2002 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że Zamawiający na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1
Ustawy o zamówieniach publicznych, unieważnił postępowanie przetargowe 
w trybie przetargu nieograniczonego na

budowę ulicy Pasternik (do KP PSP) - I etap
.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło mniej niż dwie oferty
nie podlegające odrzuceniu.