OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 euro na

zakup elementów pionowego oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego z zadania gminy Łęczna pn. "Środki specjalne"
.


Okres realizacji zamówienia: do 31 października 2002 r. 

Kryteria i sposób dokonywania oceny oferty: cena oferty - 100%

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin składania ofert: 27.09.2002 r. do godz. 9.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2002 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego. 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
1. mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
2. Andrzej Kawalec - podinspektor w RGK.


Łęczna, dnia 17 września 2002 r.