OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
na ulicach administrowanych przez Zarząd Miasta Łęczna
.


Pożądany termin realizacji - 20 października 2002 r. 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Łęcznej.

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk, tel. (0...81) 752-07-05 w. 12.

Termin składania ofert upływa 25.09.2002 r. o godz. 9.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2002 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty: cena brutto za wykonanie montażu - waga 100%.


Łęczna, dnia 16 września 2002 r.