OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę kruszywa drogowego na drogi gminne.


I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego o uziarnieniu 0-31,5 w ilości 3.450 Mg. 

II. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 11, w godz. 8.00-14.30.

III. Pracownikami
upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Piotr Wiśniewski, tel. 752-02-13 w. 26.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na dostawę kruszywa drogowego" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pokój nr 7 do dnia 24.09.2002 r. do godz. 11.30.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5 w dniu 24.09.2002 r. o godzinie 12.00

VI. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Termin realizacji zamówienia - wymagany do 15 grudnia 2002 r. 

IX. Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Łęczna, dnia 17 września 2002 r.