OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zarząd Miasta Łęczna
21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej
poniżej 30.000 euro na

opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości: Stara Wieś, Kol. Stara Wieś, Podzamcze,
Witaniów, Karolin, w oparciu o program
przestrzenno-techniczny kanalizacji opracowany w roku 1998


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia (pożądany) - 16.12.2002 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) - 80%
termin realizacji - 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, pok. 11 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Bogdan Siegieda, tel. 752-02-13 w. 26, pok. 11, w godz. 8.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 7.

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2002 r. o godzinie 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2002 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Łęczna, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.Łęczna, dnia 12 września 2002 r.