OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zarząd Miasta 21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę geowłókniny z PP (Polipropylenu)
na drogi gminne


I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa geowłókniny z PP (Polipropylenu) w ilości 17.000 m kw.
-
szerokość 4 mb. 
- gramatura 400 g/m kw. 
o wytrzymałości na rozciąganie:
- przy rozciąganiu wzdłuż pasma ≥ 10 kN/ m
- przy rozciąganiu wszerz pasma ≥ 10 kN/ m. 

II. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 11 w godz. 8.00 - 14.30.

III. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Piotr Wiśniewski, pok. nr 11 tel. 752-02-13 w. 26.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na dostawę geowłókniny" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pokój nr 7 do dnia 20.09.2002 r. do godz. 10.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Rady Miejskiej, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22 w dniu 20.09.2002 r. o godz. 10.15.

VI. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od podpisania umowy.

IX. Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Łęczna, dnia 9 września 2002 r.