ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że Zamawiający na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1
Ustawy o zamówieniach publicznych unieważnił postępowanie przetargowe 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę geowłókniny z PP (polipropylenu), szerokość 4 mb.,
gramatura 400 g/ m kw., w ilości 17.000 m kw., na drogi gminne.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło mniej niż dwie oferty
nie podlegające odrzuceniu.

Łęczna, 4.09.2002 r.