ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że Zamawiający na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 2
Ustawy o zamówieniach publicznych unieważnił postępowanie przetargowe 
w trybie przetargu nieograniczonego na

remont chodników w technologii kostki brukowej 
przy ulicach administrowanych przez Zarząd Miasta
.

W prowadzonym postępowaniu
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Łęczna, 3.09.2002 r.