ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że Zamawiający na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1
Ustawy o zamówieniach publicznych unieważnił postępowanie przetargowe 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie i dostawę mebli biurowych
.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło mniej niż dwie oferty
nie podlegające odrzuceniu

Łęczna, 20.08.2002 r.