OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Miasta Łęczna, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, woj. lubelskie, pow. łęczyński, tel. 081 752 11 50 w. 26, fax 081 752 02 13, http://www.leczna.pl, e-mail: info@www.leczna.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na

budowę ulicy Pasternik (do KP PSP) w Łęcznej - I etap
(PKWiU: 45.23.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 

Termin realizacji (pożądany) - 6 tygodni od podpisania umowy. 

Wadium - 3000 zł. 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

cena (koszt) - 80% 
ternin wykonania - 20% 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 11, za zaliczeniem pocztowym. 

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Bogdan Siegieda, tel. 081 752 02 13 w. 26, lok. 11, w godz. 8:00 - 14:30. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 7. 

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2002 o godzinie 09:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2002 o godzinie 10:30 w Sali Konferencyjnej Rady Miejskiej

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: 

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Niniejsze ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 143 z dnia 22.08.2002 r. POZYCJA 53727