OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Łęczna , dn. 21.08.2002r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie i dostawę mebli biurowych

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 2.09.2002 r. 

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 7.

Termin składania ofert upływa dnia 28 sierpnia 2002 r. o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 sierpnia 2002 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta, Plac Kościuszki 5.

Kryteria wyboru oferty: oferowana cena brutto całości - 100%.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami - Anna Gontarek (pok. nr 7, tel. 752 02 13 w. 46)