OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Łęczna , dn. 20.08.2002r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony
na zaprojektowanie i wykonanie łącza światłowodowego oraz sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta.

Pożądany termin realizacji - 2002.09.30

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 9.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Sekretarz Miasta Jerzy Małek.

Termin składania ofert upływa dnia 30 sierpnia 2002 r. do godziny 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 sierpnia 2002 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Miasta, Plac Kościuszki 22.

Kryterium wyboru oferty: Cena oferty - waga 100 %.