OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 16.08.2002r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (0...81) 752-11-50


OGŁASZA

przetarg nieograniczony na dostawę
z a g ę s z c z a r k i   p ł y t o w e j
dla Urzędu Miasta w Łęcznej 


Pożądany termin realizacji - 6 września 2002 r

"Specyfikację istotnych warunków zamówienia" można otrzymać bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Łęcznej.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk
tel. (0...81) 752 07 05 w. 12

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2002 r. o godzinie 900.
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2002 r. o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 
Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone
w "Specyfikacji istotnych warunków zamówienia". 

Kryterium wyboru oferty: cena brutto - waga 100%.