OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 14.08.2002 r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ZAPRASZA

DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE NIŻEJ WYMIENIONYCH 
PRAC GEODEZYJNYCH:

- aktualizacja istniejącej mapy zasadniczej,
- sporządzenie matryc lewostronnych w skali 1:1000 do celów projektowych 

 • Pracami geodezyjnymi objęte są tereny przewidziane pod budowę sieci kanalizacji
  grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowościach: Karolin, Witaniów, Podzamcze, Stara Wieś, Kol. Stara Wieś gm. Łęczna, oznaczone na załączniku graficznym w skali 1:10000.

 • Obszar objęty aktualizacją - ok. 380 ha.

 • Termin realizacji zamówienia - do dnia 20.09.2002 r.

 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Bogdan Siegieda, pok. 11, tel. 752 02 13 w. 26.

 • W ofercie nalezy podać termin realizacji oraz cenę brutto za 1 ha i cały obszar objęty aktualizacją.

 • Rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych jednostek (ha) z uwzględnieniem ceny oferowanej za 1 ha. 

 • Ofertę w zamkniętej kopercie zewnętrznej oznaczonej "Kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa gm. Łęczna - mapa do celów projektowych" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. nr 7 do dnia 22.08.2002 r. do godz. 9.00.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Pl. Kościuszki 5, w dniu 22.08.2002 o godz. 10:00.

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto za 1 ha - 100% 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.