OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 14.08.2002 r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30.000 EURO

na remont chodników w technologii kostki brukowej
przy ulicach administrowanych przez Zarząd Miasta
na terenie miasta Łęczna

 • Termin realizacji zamówienia - 27.09.2002 r.

 • Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego - Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godzinach 9.00-13.30.

 • Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

1. Dariusz Pożaroszczyk, tel. 752 07 05 wew. 12

2. Bogumił Brodzisz, tel. 752 07 05 wew. 36

 • Ofertę w zamkniętej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem "OFERTA NA REMONT CHODNIKÓW" oraz "NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 11.00 DNIA 28.08.2002 R." należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5,
  pok. nr 7 do dnia 28.08.2002 r. do godz. 9.00.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 28.08.2002 o godz. 11:00.

 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1500,00 zł.

 • Kryteria wyboru oferty:

1. cena brutto - 100%

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.