ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że Zamawiający na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1
Ustawy o zamówieniach publicznych unieważnił postępowanie przetargowe 
w trybie przetargu nieograniczonego na

remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22
- roboty wod-kan w sanitariatach

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły mniej niż dwie oferty
nie podlegające odrzuceniu