OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 13.08.2002 r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50

OGŁASZA
przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 EURO
na doposażenie placów zabaw na terenie miasta Łęczna
z zadania gminy Łęczna pn. "Organizacja terenów rekreacyjnych,
boisk sportowych, placów zabaw na obszarze miasta"

Okres realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2002 r.

Zainteresowani oferenci mogą uzyskać pełne informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łęczna w godz. 8.00 - 14.00.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Piotr Wójcicki - podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta (pok. nr 7) w terminie do godz. 9.00 dnia 22 sierpnia 2002 r. w kopertach oznaczonych hasłem:
"Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Łęczna"


Termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2002r. godz.11.00 w siedzibie zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki:

1. Złożą oświadczenie, że:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy.

2. Złożą ofertę zawierającą cenę brutto na n/w urządzenia placów zabaw wraz
z montażem:
- huśtawka podwójna dla dzieci w wieku 7-15 lat
- huśtawka ważka
- sześciokątne urządzenie wielofunkcyjne składające się z przeplotni, zestawu do przewrotów, drabinki, rury strażackiej
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej 3,0 m
- drabinka z podestami do zjeżdżalni

3. Posiadają certyfikaty bezpieczeństwa "B" na w/w urządzenia

4. Urządzenia spełniają n/w wymogi
- drewno konstrukcyjne: drewno klejone sosnowe impregnowane powierzchniowo i malowane dekoracyjnie
- trapy, pomosty i podesty: drewno rdzeniowe sosnowe, toczone, impregnowane ciśnieniowo i malowane dekoracyjnie
- elementy metalowe: śruby - ocynkowane galwanicznie, łańcuchy - ocynkowane kąpielowo, zjeżdżalnie - proste, ocynkowane, ślizg ze stali nierdzewnej, burty z rur stalowych lakierowanych proszkowo, wypełnienia z płyty powlekanej laminatem wysokociśnieniowym, rygiel huśtawki - metalowy, malowany, siedzisko huśtawki - opona, tworzywo, poręcze - rury stalowe pokryte warstwą emalii akrylowej
- osadzenie w gruncie: przy pomocy kotew stalowych betonowanych w gruncie
- elementy uzupełniające, dekoracyjne: kolorowa płyta wodoodporna powlekana laminatem wysokościowym

5. Gwarancja na urządzenia - 48 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty - cena brutto (100%)