OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 09.08.2002 r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
POWYŻEJ 30.000 EURO

NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO NA BAZIE ŻUŻLA STALOWNICZEGO 
O UZIARNIENIU ŚR. 0-31,5 W ILOŚCI 4100 Mg 
NA DROGI GMINNE (PKWiU 14.21.2)

 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 • Termin realizacji (wymagany) - 30.11.2002 r.

 • Wadium - 2 000zł

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  · cena (koszt) - 100%

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać 
  w siedzibie zamawiającego lok. 11, lub za zaliczeniem pocztowym

 • Uprawniony do kontaktów z oferentami - Radosław Tkaczyk, tel. (081) 752-02-13 wew. 26, lok. 11, w godz. 8:00 - 14:30

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 7

 • Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2002 o godzinie 09:00

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2002 o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Rady Miejskiej , 21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 22

 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust. 1
  i art. 22 ust.7 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.