Łęczna, dnia 2002-08-08

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Miasta, 21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 5 tel./fax (081) 752-11-50 
zaprasza do składania ofert na 
wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasta Łęczna

Podziałem, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Łęczna objęte są n/w nieruchomości położone na terenie m. Łęczna oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

- nr 2366 podział na 8 działek
- nr 2367 podział na 7 działek
- nr 2855 podział na 2 działki
- nr 2991 podział na 2 działki

Termin realizacji zamówienia do dnia 6 września 2002 r.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p. Bogdan Siegieda, pok. 11, 
tel. 752-02-13 w. 26.

Ofertę z podaniem terminu realizacji i ceną brutto na całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej oznaczonej „Podział geodezyjny działek nr 2366, 2367, 2855, 2991” w siedzibie Zamawiającego, Pl. Kościuszki 5 pok. nr 7 do dnia 16 sierpnia 2002 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Pl. Kościuszki 5, w dniu 16 sierpnia 2002 r. o godz. 10.00

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto - 100%

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.