OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 05.08.2002r.

Centrum Kultury,
21-010 Łęczna,
ul. Obrońców Pokoju 1,
tel/fax 7521547

Ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę 3 zestawów komputerów dla Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej.

Pożądany termin realizacji - 14 dni od daty podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Eugeniusz Misiewicz kierownik ODK tel. 75-21-542.

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2002 r. o godz. 1030.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2002 o godz. 1100. w Centrum Kultury ul. Obrońców Pokoju 1.