OGŁOSZENIE

Łęczna , dn. 05.08.2002 r.

Zarząd Miasta w Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
POWYŻEJ 30.000 EURO

NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ DŁ. 12 km
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WE WSI NOWOGRÓD

 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

 • Termin realizacji (wymagany) - 10 miesięcy od podpisania umowy

 • Wadium - 30 000 zł

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  · cena (koszt) - 80%
  · ocena techniczna - 20%

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40 zł) można odebrać 
  w siedzibie zamawiającego lok. 11, lub za zaliczeniem pocztowym

 • Uprawniony do kontaktów z oferentami - Radosław Tkaczyk, tel. (081) 752-02-13 wew. 26, lok. 11, w godz. 08:00 - 14:30

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 7

 • Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2002 o godzinie 09:00

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.09.2002 o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Rady Miejskiej , 21-010 Łęczna, Pl. Kościuszki 22

 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust. 1 
  i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.