Spis powszechny 2002
Łęczna na tle powiatu i województwa 


Źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie:
"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Powszechny Spis Rolny. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych - gmina miejsko-wiejska ŁĘCZNA". Lublin, 2003.
 

TABL. 1
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU
         
WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostki miary Województwo Powiat Gmina Miasto
Ludność tys. 2199,1 57,2 25,6 22,2
mężczyźni % 48,6 49,5 49,2 49,4
kobiety % 51,4 50,5 50,8 50,6
Gęstość zaludnienia osób/km2 88 90 341 1167

LUDNOŚĆ WG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU:
przedprodukcyjny % 24,3 28,2 30,9 31,7
produkcyjny % 59,5 60 63,5 64,4
poprodukcyjny % 16,2 11,9 5,6 3,9
Współczynnik obciążenia ludnością nieprodukcyjną osoby 68 67 58 55
Wskaźnik feminizacji osoby 106 102 103 103
Źródła utrzymania ludności:          
praca najemna % 40,5 46 62,2 67,2
praca na rachunek własny % 20,4 19,7 10,8 7,4
pozostałe źródła % 38,4 33,6 25,9 24,2

GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY
Gospodarstwa domowe tys. 742,2 18,5 7,9 6,6
1-osobowe % 24,2 21 16,5 14,2
2-osobowe % 22,7 20 15,7 14,7
3-osobowe % 18,6 18,6 20,6 21,4
4-osobowe % 17,7 22 28,2 30,2
5 i więcej osobowe % 16,8 18,4 18,9 19,4
1  rodzinne % 69,3 74,8 80,4 83
2  rodzinne % 4,9 3,2 2,3 2,2
3  i więcej rodzinne % 0,2 0,1 0 0
nierodzinne % 25,6 22 17,3 14,8
Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym   2,9 3,1 3,3 3,3
Rodziny tys. 591,7 15 6,7 5,8
małżeństwa % 80,7 83,1 84,5 84,9
partnerzy % 1,2 1,4 1,1 1,1
matka z dziećmi % 16,2 13,9 12,8 12,5
ojciec z dziećmi % 2 1,7 1,6 1,5
BUDYNKI MIESZKALNE tys. 374,7 8,9 1,5 0,7
wybudowane w latach:
przed 1918 % 2,2 1,8 2,9 4,2
1918 -1944 % 10,7 8,8 9,3 12
1945 - 1978 % 55 58,2 48,4 32,7
1979 - 1988 % 17,8 18,6 21,8 28,6
1989 - 2002 % 13,1 11,7 16,3 21,6
wyposażone w:
wodociąg % 83,3 79,2 85,1 94
kanalizację % 70,7 66,1 75,1 89
gaz z sieci % 18 14,2 54,5 74

MIESZKANIA ZAMIESZKANE STALE
Mieszkania tys. 638,9 5,7 7 6,1
przeciętna w zasobach zamieszkanych stale:          
liczba izb w mieszkaniu   3,74 3,74 3,7 3,67
powierzchnia użytkowa
l mieszkania m2 73,3 74,4 65 61,5
na l osobę m2 21,6 20,5 17,8 16,9
liczba osób          
na l mieszkanie   3,4 3,63 3,65 3,64
na l izbę   0,91 0,97 0,99 0,99
Mieszkania  wyposażone w:          
wodociąg % 89,4 87,2 96,4 99,1
ustęp % 77 74,8 92,8 97,7
łazienkę % 77,5 76 92,8 97,4
gaz sieciowy % 39,2 42 87,2 94,2

GOSPODARSTWA ROLNE1
Ogólna powierzchnia gruntów tys. ha 1818,1 49,8 6 1,3
użytki rolne % 87 90,8 92,2 91,4
grunty orne % 69,1 69,4 78,7 78,5
sady % 2,5 1,8 3,3 4,1
laki % 12,5 16,1 7,9 8
pastwiska % 2,8 3,5 2,3 0,8
lasy i grunty leśne % 7,9 4,1 2,7 3,2
pozostałe % 5,2 5,1 5,1 5,4
Liczba gospodarstw rolnych tys. 309,1 9,6 1,5 0,5
Przeciętna powierzchnia ogólna l gospodarstwa rolnego ha 5,9 5,2 4 2,5
Przeciętna powierzchnia UR na l gospodarstwo rolne ha 5,1 4,7 3,7 2,3
Powierzchnia zasiewów tys. ha 1100 29,7 4,2 0,9
zbóż ogółem % 77,3 74,3 66,6 71,1
ziemniaków % 7,2 6,6 6,3 5,3
buraków cukrowych % 4,2 3,6 6,8 4,9
rzepaku i rzepiku % 1,7 1,6 2,3 3,7
Zwierzęta gospodarskie - bydło, trzoda chlewna,  owce i konie na 100 ha UR  sztuki duże 38 31 34 17
Bydło ogółem na 100 ha użytków rolnych szt. 27,8 22,8 26,1 13,3
Trzoda chlewna na 100 ha gruntów ornych szt. 107,8 78,4 77,6 34,8
Wyposażenie gospodarstw rolnych w budynki oraz ciągniki i wybrane maszyny
- na 100 gospodarstw rolnych:
obory szt. 48,1 48,9 41,7 21,5
stodoły szt. 56,2 45,9 38,6 21,7
ciągniki szt. 50,6 39,2 40,7 22,4
samochody ciężarowe szt. 3,4 3,4 4 4,4
kombajny ziemniaczane szt. 3 2,7 4 1,1
kombajny zbożowe szt. 4,8 2,5 2,7 1,1
' Według siedziby gospodarstwa