Nowe opłaty na targowiskach w Łęcznej


29 grudnia, na swym XVI posiedzeniu Rada Miejska w Łęcznej pojęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wysokość opłat według załącznika do powyższego przepisu

1. Za zajęcie 1 m2  placu przy sprzedaży:

1) art. przemysłowych

2) art. spożywczych

2. Przy sprzedaży ze stołu o pow. 2,0 m2

3. Przy sprzedaży ze straganu

4. Przy sprzedaży ze stołu „warzywnego”

1) mały o pow. 1,6 m2  

2) średni o pow. 2,0 m2

3) duży o pow. 2,6 m2

5. Przy sprzedaży z samochodu

1) o ładowności do 1,5 t

2) o ładowności pow. 1,5 t

6. Przy sprzedaży płodów rolnych z wozu, ciągnika z przyczepą

7. Przy sprzedaży drobnego inwentarza

1) do 15 szt.

2) powyżej – 15 szt.

3) bydło, konie za 1 szt.

 

-   4,00 zł

-   3,00 zł

-   7,00 zł

-   10,00 zł

 


-    5,00 zł

-    6,00 zł

-    7,00 zł

 

 

 


-
15,00 zł

 

- 30,00 zł

- 5,00 zł- 8,00 zł

- 15,00 zł

- 20,00 zł

Minimalną zajętą powierzchnię placu ustalono na 1 m2 .

      Za handel w miejscach nie wyznaczonych pobiera się opłatę targową w wysokości - 50,00 zł - nie dotyczy handlu choinkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz zniczami, kwiatami i wieńcami w okresie Święta Zmarłych, za który pobiera się opłatę targową w kwotach stosowanych jak w miejscach wyznaczonych.

     Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i innych podmiotów dokonujących sprzedaży na terenie miasta na terenach wyznaczonych oraz poza tymi terenami.

      Miejscami wyznaczonymi do handlu są targowiska miejskie przy: ul. Braci Wójcickich, ul. Rynek II, 
ul. Przemysłowej

Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa. Inkasentem opłaty targowej ustalono:

1) na targowisku miejskim przy ul. Braci Wójcickich w Łęcznej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Łęcznej. 

2) na pozostałych targowiskach i terenach nie wyznaczonych - pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.